Flame Azaleas on Whitetop Mountain

6.11.2017 Flame Azalea
Flame Azaleas in Full Bloom on Whitetop Mountain – June 11, 2017 – 5,100′